GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VI Neodvisni nadzorni organi

Člen 58. Pooblastila

 • 1.   Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja preiskovalna pooblastila:

 • (a)    da upravljavcu in obdelovalcu ter, če je ustrezno, predstavniku upravljavca ali obdelovalca odredi, naj zagotovi vse informacije, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog;

 • (b)    da izvaja preiskave v obliki pregledov na področju varstva podatkov;

 • (c)    da izvaja preglede potrdil, izdanih v skladu s členom 42(7);

 • (d)    da upravljavca ali obdelovalca uradno obvesti o domnevni kršitvi te uredbe;

 • (e)    da od upravljavca ali obdelovalca pridobi dostop do vseh osebnih podatkov in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog;

 • (f)    da pridobi dostop do vseh prostorov upravljavca ali obdelovalca, vključno z vso opremo in sredstvi za obdelavo podatkov, v skladu s pravom Unije ali postopkovnim pravom države članice.

 • 2.   Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja popravljalna pooblastila:

 • (a)    da izda upravljavcu ali obdelovalcu opozorilo, da bi predvidena dejanja obdelave verjetno kršila določbe te uredbe;

 • (b)    da upravljavcu ali obdelovalcu izreče opomin, kadar so bile z dejanji obdelave kršene določbe te uredbe;

 • (c)    da upravljavcu ali obdelovalcu odredi, naj ugodi zahtevam posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede uresničevanja njegovih pravic na podlagi te uredbe;

 • (d)    da upravljavcu ali obdelovalcu odredi, naj dejanja obdelave, če je to ustrezno, na določen način in v določenem roku uskladi z določbami te uredbe;

 • (e)    da upravljavcu odredi, naj posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o kršitvi varstva osebnih podatkov;

 • (f)    da uvede začasno ali dokončno omejitev obdelave, vključno s prepovedjo obdelave;

 • (g)    da v skladu s členi 16, 17 in 18 odredi popravek ali izbris osebnih podatkov oziroma omejitev obdelave in o takšnih ukrepih v skladu s členom 17(2) in členom 19 uradno obvesti uporabnike, ki so jim bili osebni podatki razkriti;

 • (h)    da prekliče potrdilo ali organu za potrjevanje odredi preklic potrdila, izdanega v skladu s členoma 42 in 43, ali da organu za potrjevanje odredi, naj ne izda potrdila, kadar zahteve v zvezi s potrdilom niso ali niso več izpolnjene;

 • (i)    da glede na okoliščine posameznega primera poleg ali namesto ukrepov iz tega odstavka naloži upravno globo v skladu s členom 83;

 • (j)    da odredi prekinitev prenosov podatkov uporabniku v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

 • 3.   Vsak nadzorni organ ima vsa naslednja pooblastila v zvezi z dovoljenji in svetovalnimi pristojnostmi:

 • (a)    da svetuje upravljavcu v skladu s postopkom predhodnega posvetovanja iz člena 36;

 • (b)    da na lastno pobudo ali na zahtevo izdaja mnenja za nacionalni parlament, vlado države članice ali, v skladu s pravom države članice, druge institucije in telesa, pa tudi za javnost, o vseh vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov;

 • (c)    da odobri obdelavo iz člena 36(5), če pravo države članice zahteva tako predhodno dovoljenje;

 • (d)    da izdaja mnenja in odobri osnutke kodeksov ravnanja v skladu s členom 40(5);

 • (e)    da pooblasti organe za potrjevanje v skladu s členom 43;

 • (f)    da izdaja potrdila in odobri merila za potrjevanje v skladu s členom 42(5);

 • (g)    da sprejme standardna določila o varstvu podatkov iz člena 28(8) in iz točke (d) člena 46(2);

 • (h)    da odobri pogodbena določila iz točke (a) člena 46(3);

 • (i)    da odobri upravne dogovore iz točke (b) člena 46(3);

 • (j)    da odobri zavezujoča poslovna pravila v skladu s členom 47.

 • 4.   Nadzorni organ izvaja pooblastila, ki so mu dodeljena v skladu s tem členom, na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov, vključno z učinkovitim pravnim sredstvom in ustreznim pravnim postopkom, kot je določeno v pravu Unije in pravu države članice v skladu z Listino.

 • 5.   Vsaka država članica z zakonom določi, da ima njen nadzorni organ pooblastila, da sodne organe opozori na kršitve te uredbe in po potrebi začne sodne postopke ali v njih drugače sodeluje, da se zagotovi izvajanje določb te uredbe.

 • 6.   Vsaka država članica z zakonom določi, da ima njen nadzorni organ poleg pooblastil iz odstavkov 1, 2 in 3 še dodatna pooblastila. Izvajanje teh pooblastil ne vpliva na učinkovitost izvajanja poglavja VII.