GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL XI Slutbestämmelser

Artikel 99. Ikraftträdande och tillämpning

  • 1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i  Europeiska unionens officiella tidning .

  • 2.   Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital