GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL II Principer

Artikel 10. Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser

  • Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

X Close this recital