GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 76. Konfidentialitet

  • 1.   Styrelsens överläggningar ska vara konfidentiella i de fall som styrelsen bedömer detta vara nödvändigt, i enlighet med vad som anges i dess arbetsordning.

  • 2.   Tillgången till handlingar som skickas till styrelsens ledamöter, till experter eller till företrädare för tredje part ska regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 .

Suitable Recitals for article 76

X Close this recital