GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 74. Ordförandens uppgifter

  • 1.   Ordföranden ska ha i uppgift att

  • a)    sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen,

  • b)    meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna,

  • c)    se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.

  • 2.   Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordförandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital