GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 68. Europeiska dataskyddsstyrelsen

  • 1.   Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen ) inrättas härmed som ett unionsorgan och ska ha ställning som juridisk person.

  • 2.   Styrelsen ska företrädas av sin ordförande.

  • 3.   Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive företrädare.

  • 4.   Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning ska en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens nationella rätt.

  • 5.   Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och möten utan rösträtt. Kommissionen ska utse en egen företrädare. Styrelsens ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet.

  • 6.   I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör principer och regler som är tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt väsentligt motsvarar dem i denna förordning.

Suitable Recitals for article 68

X Close this recital