GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 71. Rapporter

  • 1.   Styrelsen ska sammanställa en årsrapport om skydd av fysiska personer vid behandling inom unionen och, i förekommande fall, i tredjeländer och internationella organisationer. Rapporten ska offentliggöras och översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  • 2.   Årsrapporten ska också innehålla en översikt över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer och den bästa praxis som avses i artikel 70.1 l liksom de bindande beslut som avses i artikel 65.

Suitable Recitals for article 71

X Close this recital