GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 75. Sekretariatet

 • 1.   Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahållas av Europeiska datatillsynsmannen.

 • 2.   Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av ordföranden för styrelsen.

 • 3.   Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning ska följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför de uppgifter som Europeiska datatillsynsmannen tilldelas.

 • 4.   När så är lämpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsmannen fastställa och offentliggöra ett samförståndsavtal för genomförande av denna artikel, som fastställer villkoren för deras samarbete, och som ska tillämpas på den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning.

 • 5.   Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd.

 • 6.   Sekretariatet ska särskilt ansvara för

 • a)    styrelsens löpande arbete,

 • b)    kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och kommissionen,

 • c)    kommunikationen med andra institutioner och med allmänheten,

 • d)    användningen av elektroniska medel för intern och extern kommunikation,

 • e)    översättning av relevant information,

 • f)    förberedelser och uppföljning av styrelsens möten,

 • g)    förberedelse, sammanställning och offentliggörande av yttranden, beslut om lösning av tvister mellan tillsynsmyndigheter och andra texter som antas av styrelsen.

Suitable Recitals for article 75

X Close this recital