GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VI Oberoende tillsynsmyndigheter

Artikel 59. Verksamhetsrapporter

  • Varje tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig rapport om sin verksamhet, vilken kan omfatta en förteckning över typer av anmälda överträdelser och typer av åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2. Rapporterna ska översändas till det nationella parlamentet, regeringen och andra myndigheter som utsetts genom medlemsstatens nationella rätt. De ska göras tillgängliga för allmänheten, kommissionen och styrelsen.

Suitable Recitals for article 59

X Close this recital