GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL XI Slutbestämmelser

Artikel 98. Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd

  • Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram lagstiftningsförslag i syfte att ändra andra unionsrättsakter om skydd av personuppgifter, för att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende på behandling. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna om skyddet för fysiska personer i samband med behandling som utförs av unionens institutioner, organ och byråer samt om det fria flödet av sådana uppgifter.

Suitable Recitals for article 98

X Close this recital