GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL XI Slutbestämmelser

Artikel 96. Förhållande till tidigare ingångna avtal

  • De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer som ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital