GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner

Artikel 77. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

  • 1.   Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

  • 2.   Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78.

Suitable Recitals for article 77

X Close this recital