GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL III Den registrerades rättigheter

Artikel 23. Begränsningar

 • 1.   Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet omfattas av införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22, om en sådan begränsning sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa

 • a)    den nationella säkerheten,

 • b)    försvaret,

 • c)    den allmänna säkerheten,

 • d)    förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten,

 • e)    andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet,

 • f)    skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder,

 • g)    förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,

 • h)    en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som nämns i a–e och g,

 • i)    skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter,

 • j)    verkställighet av civilrättsliga krav.

 • 2.   Framför allt ska alla lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 1 innehålla specifika bestämmelser åtminstone, när så är relevant, avseende

 • a)    ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling,

 • b)    kategorierna av personuppgifter,

 • c)    omfattningen av de införda begränsningarna,

 • d)    skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller överföring,

 • e)    specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personuppgiftsansvariga,

 • f)    lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandlingens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av behandling,

 • g)    riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och

 • h)    de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvida detta inte kan inverka menligt på begränsningen.

Suitable Recitals for article 23

X Close this recital