GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI PEATÜKK Lõppsätted

Artikkel 99. Jõustumine ja kohaldamine

  • 1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

  • 2.   Seda kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital