GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI PEATÜKK Lõppsätted

Artikkel 98. Liidu muude andmekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine

  • Kui see on asjakohane, esitab komisjon seadusandlikud ettepanekud isikuandmete kaitset käsitlevate liidu muude õigusaktide muutmiseks, et tagada füüsiliste isikute ühtne ja järjekindel kaitse seoses isikuandmete töötlemisega. Eelkõige puudutab see eeskirju, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt ning selliste andmete vaba liikumist.

Suitable Recitals for article 98

X Close this recital