GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus

Artikkel 74. Eesistuja ülesanded

  • 1.   Eesistujal on järgmised ülesanded:

  • a)    kutsuda kokku andmekaitsenõukogu koosolekud ja valmistada ette päevakord;

  • b)    teavitada artikli 65 kohaselt andmekaitsenõukogu poolt vastu võetud otsustest juhtivat järelevalveasutust ja asjaomaseid järelevalveasutusi;

  • c)    tagada andmekaitsenõukogu ülesannete õigeaegne täitmine, eelkõige seoses artiklis 63 osutatud järjepidevuse mehhanismiga.

  • 2.   Andmekaitsenõukogu näeb oma töökorras ette ülesannete jaotuse eesistuja ja tema asetäitjate vahel.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital