GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus

Artikkel 67. Teabevahetus

  • Komisjon võib vastu võtta üldist laadi rakendusaktid, et määrata kindlaks järelevalveasutuste omavahelise ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu vahelise elektroonilise teabevahetuse korraldus, eelkõige artiklis 64 osutatud tüüpvorm.

  • Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 93 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Suitable Recitals for article 67

X Close this recital