GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus

Artikkel 71. Aruanded

  • 1.   Andmekaitsenõukogu koostab aastaaruande, kus käsitletakse füüsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega liidus ning asjakohasel juhul kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides. See aruanne avalikustatakse ning edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

  • 2.   Aastaaruanne sisaldab ülevaadet artikli 70 lõike 1 punktis l osutatud suuniste, soovituste ja parimate tavade ning artiklis 65 osutatud siduvate otsuste tegeliku kohaldamise kohta.

Suitable Recitals for article 71

X Close this recital