GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

III PEATÜKK Andmesubjekti õigused

Artikkel 23. Piirangud

 • 1.   Vastutava töötleja või volitatud töötleja suhtes kohaldatavas liidu või liikmesriigi õiguses võib seadusandliku meetmega piirata artiklites 12–22 ja artiklis 34, samuti artiklis 5 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust, kuivõrd selle sätted vastavad artiklites 12–22 sätestatud õigustele ja kohustustele, kui selline piirang austab põhiõiguste ja -vabaduste olemust ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne meede, et tagada

 • a)    riigi julgeolek;

 • b)    riigikaitse;

 • c)    avalik julgeolek;

 • d)    süütegude tõkestamine, uurimine, avastamine või nende eest vastutusele võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, sealhulgas avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmine ja nende ennetamine;

 • e)    liidu või liikmesriigi muud üldist avalikku huvi pakkuvad olulised eesmärgid, eelkõige liidu või liikmesriigi oluline majanduslik või finantshuvi, sealhulgas rahandus-, eelarve- ja maksuküsimused, rahvatervis ja sotsiaalkindlustus;

 • f)    kohtusüsteemi sõltumatuse ja kohtumenetluse kaitse;

 • g)    reguleeritud kutsealade ametieetika rikkumiste ennetamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine;

 • h)    jälgimine, kontrollimine või regulatiivsete ülesannete täitmine, mis on kas või juhtumipõhiselt seotud avaliku võimu teostamisega punktides a – e ja g osutatud juhtudel;

 • i)    andmesubjekti kaitse või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse;

 • j)    tsiviilõiguslike nõuete täitmise tagamine.

 • 2.   Eelkõige peab lõikes 1 osutatud seadusandlik meede sisaldama asjakohasel juhul konkreetseid sätteid vähemalt järgmise kohta:

 • a)    töötlemise või selle kategooriate eesmärgid;

 • b)    isikuandmete liigid;

 • c)    kehtestatud piirangute ulatus;

 • d)    kuritarvitamist või ebaseaduslikku andmetega tutvumist või nende edastamist tõkestavad kaitsemeetmed;

 • e)    vastutava töötleja või vastutavate töötlejate kategooriate määratlus;

 • f)    säilitamise ajavahemikud ja kohaldatavad kaitsemeetmed, võttes arvesse töötlemise või selle kategooriate laadi, ulatust ja eesmärki;

 • g)    andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavad ohud ning

 • h)    andmesubjektide õigus olla piirangust teavitatud, välja arvatud juhul, kui see võib mõjutada piirangu eesmärki.

Suitable Recitals for article 23

X Close this recital