GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI PEATÜKK Lõppsätted

Artikkel 96. Seos varem sõlmitud lepingutega

  • Isikuandmete kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamist hõlmavad rahvusvahelised lepingud, mille liikmesriigid sõlmisid enne 24. maid 2016 ja mis on vastavuses enne nimetatud kuupäeva kohaldatava liidu õigusega, jäävad jõusse kuni nende muutmise, asendamise või tühistamiseni.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital