GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IX PEATÜKK Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Artikkel 91. Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad andmekaitsenormid

  • 1.   Kui käesoleva määruse jõustumise ajal kohaldavad liikmesriigi kirikud ja usuühendused või -kogukonnad põhjalikke eeskirju, mis on seotud füüsiliste isikute kaitsega isikuandmete töötlemisel, võib nende eeskirjade kohaldamist jätkata tingimusel, et need viiakse kooskõlla käesoleva määrusega.

  • 2.   Kirikuid ja usuühendusi, kes kohaldavad põhjalikke eeskirju kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1, kontrollib sõltumatu järelevalveasutus, mis võib olla üks kindel asutus, kui ta vastab käesoleva määruse VI peatükis sätestatud tingimustele.

Suitable Recitals for article 91

X Close this recital