GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VIII PEATÜKK Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused

Artikkel 77. Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

  • 1.   Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on igal andmesubjektil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui andmesubjekt on seisukohal, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub käesolevat määrust.

  • 2.   Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemise käigust ja tulemusest, sealhulgas artikli 78 kohasest õiguskaitsevahendi kasutamise võimalusest.

Suitable Recitals for article 77

X Close this recital