GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI PEATÜKK Lõppsätted

Artikkel 95. Seos direktiiviga 2002/58/EÜ

  • Käesoleva määrusega ei panda füüsilistele ega juriidilistele isikutele lisakohustusi isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub seoses üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisega üldkasutatavates sidevõrkudes liidus ja mis on seotud küsimustega, mille puhul kehtivad nende suhtes direktiivis 2002/58/EÜ sätestatud erikohustused, millel on sama eesmärk.

X Close this recital