GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE XI. Završne odredbe

Članak 99.. Stupanje na snagu i primjena

  • 1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije .

  • 2.   Primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital