GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VI. Neovisna nadzorna tijela

Članak 58.. Ovlasti

 • 1.   Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće istražne ovlasti:

 • (a)    narediti voditelju obrade i izvršitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvršitelja obrade, da mu pruže sve informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća;

 • (b)    provoditi istrage u obliku revizije zaštite podataka;

 • (c)    provoditi preispitivanje certifikata izdanih u skladu s člankom 42. stavkom 7.;

 • (d)    obavijestiti voditelja obrade ili izvršitelja obrade o navodnom kršenju ove Uredbe;

 • (e)    ishoditi, od voditelja obrade i izvršitelja obrade, pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća;

 • (f)    ishoditi pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka, u skladu s pravom Unije ili postupovnim pravom države članice.

 • 2.   Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće korektivne ovlasti:

 • (a)    izdavati upozorenja voditelju obrade ili izvršitelju obrade da bi namjeravani postupci obrade lako mogli prouzročiti kršenje odredaba ove Uredbe;

 • (b)    izdavati službene opomene voditelju obrade ili izvršitelju obrade ako se postupcima obrade krše odredbe ove Uredbe;

 • (c)    narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da poštuje zahtjeve ispitanika za ostvarivanje njegovih prava u skladu s ovom Uredbom;

 • (d)    narediti voditelju obrade ili izvršitelju obrade da postupke obrade uskladi s odredbama ove Uredbe, prema potrebi na točno određen način i u točno zadanom roku;

 • (e)    narediti voditelju obrade da ispitanika obavijesti o povredi osobnih podataka;

 • (f)    privremeno ili konačno ograničiti, među ostalim zabraniti, obradu;

 • (g)    narediti ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade u skladu s člancima 16., 17. i 18. i izvješćivanje o takvim radnjama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni u skladu s člankom 17. stavkom 2. i člankom 19.;

 • (h)    povući certifikat ili certifikacijskom tijelu narediti da povuče certifikat izdan u skladu s člankom 42. i 43., ili certifikacijskom tijelu narediti da ne iza certifikat ako nisu ispunjeni zahtjevi za certificiranje ili ako oni više nisu ispunjeni;

 • (i)    izreći upravnu novčanu kaznu u skladu s člankom 79. uz mjere, ili umjesto mjera koje se navode u ovom stavku, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja;

 • (j)    narediti suspenziju protoka podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

 • 3.   Svako nadzorno tijelo ima sve sljedeće ovlasti u vezi s odobravanjem te savjetodavne ovlasti:

 • (a)    savjetovati voditelja obrade u skladu s prethodnim postupkom savjetovanja iz članka 36.,

 • (b)    na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izdati nacionalnom parlamentu, vladi države članice ili, u skladu s pravom države članice, drugim institucijama i tijelima, te javnosti, mišljenje o svakom pitanju u vezi sa zaštitom osobnih podataka;

 • (c)    odobriti obradu iz članka 36. stavka 5., ako se pravom države članice takvo prethodno odobrenje zahtijeva;

 • (d)    izdati mišljenje i odobriti nacrte kodeksâ ponašanja u skladu s člankom 40. stavkom 5.;

 • (e)    akreditirati certifikacijska tijela u skladu s člankom 43.;

 • (f)    izdati certifikate i odobriti kriterije certificiranja u skladu s člankom 42. stavkom 5.;

 • (g)    donijeti standardne klauzule o zaštiti podataka iz članka 28. stavka 8. i članka 46. stavka 2. točke (d);

 • (h)    odobriti ugovorne klauzule iz članka 46. stavka 3. točke (a);

 • (i)    odobriti administrativne dogovore iz članka 46. stavka 3. točke (b);

 • (j)    odobriti obvezujuća korporativna pravila u skladu s člankom 47.

 • 4.   Izvršavanje ovlasti dodijeljenih nadzornom tijelu u skladu s ovim člankom podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama, među ostalim učinkovitom pravnom lijeku i odgovarajućem postupku utvrđenim u pravu Unije i pravu države članice u skladu s Poveljom.

 • 5.   Svaka država članica zakonom propisuje da njezino nadzorno tijelo ima ovlasti obavijestiti pravosudna tijela o povredama ove Uredbe i, prema potrebi, pokrenuti pravne postupke ili u njima na drugi način sudjelovati kako bi se provele odredbe ove Uredbe.

 • 6.   Svaka država članica zakonom može predvidjeti da nadzorno tijelo uz ovlasti iz stavaka 1., 2. i 3. ima dodatne ovlasti. Izvršavanje tih ovlasti ne smije narušavati učinkovito djelovanje odredaba poglavlja VII.