GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 75.. Tajništvo

 • 1.   Odbor ima tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

 • 2.   Tajništvo obavlja svoje zadaće isključivo prema uputama predsjednika Odbora.

 • 3.   Na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru primjenjuju se odvojene linije izvješćivanja od onih za osoblje koje sudjeluje u obavljanju zadaća povjerenih Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

 • 4.   Odbor i Europski nadzornik za zaštitu podataka prema potrebi utvrđuju i objavljuju memorandum o razumijevanju za provedbu ovog članka u kojem se utvrđuju uvjeti međusobne suradnje i koji se primjenjuje na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru.

 • 5.   Tajništvo pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu Odboru.

 • 6.   Tajništvo je osobito odgovorno za:

 • (a)    tekuće poslove Odbora;

 • (b)    komunikaciju između članova Odbora, njegova predsjednika i Komisije;

 • (c)    komunikaciju s drugim institucijama i javnošću;

 • (d)    uporabu elektroničkih sredstava za internu i eksternu komunikaciju;

 • (e)    prijevode bitnih informacija;

 • (f)    pripremu sastanaka Odbora i daljnje postupanje;

 • (g)    pripremu, izradu i objavu mišljenja, odluka o rješavanju sporova među nadzornim tijelima i drugih tekstova koje Odbor donosi.

Suitable Recitals for article 75

X Close this recital