GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE III. Prava ispitanika

Članak 23.. Ograničenja

 • 1.   Na temelju prava Unije ili prava države članice kojem podliježu voditelj obrade podataka ili izvršitelj obrade zakonskom mjerom može se ograničiti opseg obveza i prava iz članaka od 12. do 22. i članka 34. te članka 5. ako te odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 12. do 22., ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te ono predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu za zaštitu:

 • (a)    nacionalne sigurnosti;

 • (b)    obrane;

 • (c)    javne sigurnosti;

 • (d)    sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje;

 • (e)    drugih važnih ciljeva od općeg javnog interesa Unije ili države članice, osobito važnog gospodarskog ili financijskog interesa Unije ili države članice, što uključuje monetarna, proračunska i porezna pitanja, javno zdravstvo i socijalnu sigurnost;

 • (f)    zaštite neovisnosti pravosuđa i sudskih postupaka;

 • (g)    sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kršenja etike za regulirane struke;

 • (h)    funkcije praćenja, inspekcije ili regulatorne funkcije koja je, barem povremeno, povezana s izvršavanjem službene ovlasti u slučajevima iz točaka od (a) do (e) i točke (g);

 • (i)    zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih;

 • (j)    ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

 • 2.   Osobito, svaka zakonodavna mjera iz stavka 1. sadrži posebne odredbe, prema potrebi, najmanje o:

 • (a)    svrhama obrade ili kategorijama obrade,

 • (b)    kategorijama osobnih podataka,

 • (c)    opsegu uvedenih ograničenja,

 • (d)    zaštitnim mjerama za sprečavanje zlouporabe ili nezakonitog pristupa ili prijenosa;

 • (e)    specifikaciji voditelja obrade ili kategorija voditeljâ obrade,

 • (f)    razdoblju pohrane i zaštitnim mjerama koje se mogu primijeniti uzimajući u obzir prirodu, opseg i svrhe obrade ili kategorije obrade;

 • (g)    rizicima za prava i slobode ispitanika; i

 • (h)    pravu ispitanika da budu obaviješteni o ograničenju, osim ako može biti štetno za svrhu tog ograničenja.

Suitable Recitals for article 23

X Close this recital