GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE XI. Završne odredbe

Članak 94.. Stavljanje izvan snage Direktive 95/46/EZ

  • 1.   Direktiva 95/46/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 25. svibnja 2018.

  • 2.   Upućivanja na direktivu koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu. Upućivanja na Radnu skupinu o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka osnovanu člankom 29. Direktive 95/46/EZ tumače se kao upućivanja na Europski odbor za zaštitu podataka osnovan ovom Uredbom.

Suitable Recitals for article 94

X Close this recital