GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE X. Delegirani akti i provedbeni akti

Članak 93.. Postupak odbora

  • 1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

  • 2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

  • 3.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 zajedno s njezinim člankom 5.

Suitable Recitals for article 93

X Close this recital