GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 76.. Povjerljivost

  • 1.   Rasprave Odbora povjerljive su ako tako odluči Odbor, kako je predviđeno u njegovom poslovniku.

  • 2.   Pristup dokumentima podnesenima članovima Odbora, stručnjacima i predstavnicima trećih strana uređuje se Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća .

Suitable Recitals for article 76

X Close this recital