GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE X. Delegirani akti i provedbeni akti

Članak 92.. Izvršavanje delegiranja ovlasti

  • 1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

  • 2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. stavka 8. i članka 43. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 24. svibnja 2016.

  • 3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. stavka 8. i članka 43. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka o opozivu počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

  • 4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

  • 5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 12. stavka 8. i članka 43. stavka 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.