GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE IV. Voditelj obrade i izvršitelj obrade

Članak 41.. Praćenje odobrenih kodeksa ponašanja

  • 1.   Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela iz članaka 57. i 58., praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja u skladu s člankom 40. može provoditi tijelo s odgovarajućim stupnjem stručnosti za predmet kodeksa i koje je u tu svrhu akreditiralo nadležno nadzorno tijelo.

  • 2.   Tijelo iz stavka 1. može biti akreditirano za praćenje sukladnosti s kodeksom ponašanja ako je to tijelo:

  • (a)    nadležnom nadzornom tijelu zadovoljavajuće dokazalo svoju neovisnost i stručnost u predmetu kodeksa;

  • (b)    uspostavilo postupke koji mu omogućuju procjenu kvalificiranosti voditelja obrade i izvršitelja obrade za primjenu kodeksa, praćenje njihova poštovanja odredbi kodeksa i periodičnog preispitivanja njegova funkcioniranja;

  • (c)    uspostavilo postupke i strukture za rješavanje pritužbi na kršenja kodeksa ili na način na koji voditelj obrade ili izvršitelj obrade provode ili su proveli kodeks i učinilo te postupke i strukture transparentnima ispitanicima i javnosti; i

  • (d)    nadležnom nadzornom tijelu na njemu zadovoljavajući način dokazalo da njegove zadaće i dužnosti ne dovode do sukoba interesa.

  • 3.   Nadležno nadzorno tijelo predaje nacrt kriterija za akreditaciju tijela iz stavka 1. ovog članka Odboru u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.

  • 4.   Ne dovodeći u pitanje zadaće i ovlasti nadležnog nadzornog tijela i odredbe poglavlja VIII., tijelo iz stavka 1. ovog članka, uz primjenu prikladnih zaštitnih mjera, poduzima odgovarajuće radnje u slučajevima u kojima voditelj obrade ili izvršitelj obrade krše kodeks, što uključuje suspendiranje ili isključivanje dotičnog voditelja obrade ili izvršitelja obrade iz kodeksa. Ono izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o takvim radnjama i razlozima za njihovo poduzimanje.

  • 5.   Nadležno nadzorno tijelo povlači akreditaciju tijela iz stavka 1. ako se ne ispune uvjeti za akreditaciju ili oni više nisu ispunjeni, ili radnje koje provodi tijelo krše ovu Uredbu.

  • 6.   Ovaj članak ne primjenjuje se na obradu obavljaju tijela javne vlasti i javna tijela.

Suitable Recitals for article 41

X Close this recital