GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

Artikel 99. Inwerkingtreding en toepassing

  • 1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie .

  • 2.   Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital