GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK V Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 48. Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

  • Elke rechterlijke uitspraak en elk besluit van een administratieve autoriteit van een derde land op grond waarvan een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken, mag alleen op enigerlei wijze worden erkend of afdwingbaar zijn indien zij gebaseerd zijn op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand, tussen het verzoekende derde landen en de Unie of een lidstaat, onverminderd andere gronden voor doorgifte uit hoofde van dit hoofdstuk.

Suitable Recitals for article 48

X Close this recital