GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

III. FEJEZET Az érintett jogai

23. cikk. Korlátozások

 • (1)   Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 • a)    nemzetbiztonság;

 • b)    honvédelem;

 • c)    közbiztonság;

 • d)    bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 • e)    az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

 • f)    a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

 • g)    a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 • h)    az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 • i)    az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

 • j)    polgári jogi követelések érvényesítése.

 • (2)   Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 • a)    az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

 • b)    a személyes adatok kategóriáira,

 • c)    a bevezetett korlátozások hatályára,

 • d)    a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

 • e)    az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

 • f)    az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 • g)    az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 • h)    az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

X Close this recital